LV | RU
Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

1. Kas mēs esam?

1. SIA “WESS Financial Services”, reģistrācijas numurs 40103235074, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes nov. LV-2167, Latvija, info@wfs.lv, tālr. +371 67004029.

2. Ar ko mēs nodarbojamies?

2.1. WESS Financial Services ir apdrošināšanas brokeru sabiedrība, kuras pamatdarbība ir apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšana.

3. Kādu informāciju mēs ievācam un kādiem mērķiem?

3.1. Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu,  informāciju par Jūsu automašīnu, t.sk. reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa marku un modeli, informāciju par aprīkojumu, informāciju par iepriekš pieteiktajām atlīdzībām, bonus-malus klasi, transportlīdzekļa fotogrāfijas, informāciju par Jūsu īpašumu, t.sk. atrašanās vietu, īpašumu raksturojošo informāciju, informāciju par iedzīvi un iekārtām, informācija par apsardzi, īpašuma fotogrāfijas vai videoieraksti; u.tml.).

3.2. Mēs izmantojam Jūsu personas datus, piemēram, lai:

3.2.1. identificētu Jūs;
3.2.2. sagatavotu Jums apdrošināšanas piedāvājumus;
3.2.3. sagatavotu un noslēgtu līgumus;
3.2.4. veiktu noslēgto līgumu administrēšanu un piedāvātu līgumu pagarināšanu;
3.2.5. atbildētu uz Jūsu jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;
3.2.6. uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un uzzinātu Jūsu viedokli par mūsu pakalpojumiem (piemēram, anketas un aptaujas);
3.2.7. informētu Jūs par jaunumiem, piedāvājumiem, marketinga akcijām, izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu;
3.2.8. veicinātu mūsu uzņēmuma atpazīstamību;
3.2.9. administrētu maksājumus un nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;
3.2.10. veiktu statistikas un biznesa analīzi;
3.2.11. aizsargātu mūsu nekustamo īpašumu un novērstu nelikumīgas darbības (videonovērošana).

3.3. Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

3.3.1. tieši sazinoties ar mūsu personālu klātienē, telefoniski (saruna var tikt ierakstīta) vai elektroniski;
3.3.2. aizpildot piekrišanu jaunumu saņemšanai;
3.3.3. aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties loterijā un konkursā;
3.3.4. piedaloties mūsu pasākumos, kuros notiek filmēšana un fotografēšana;
3.3.5. atrodoties mūsu telpās, kur tiek veikta videonovērošana.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1 .Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, piemēram:

  • Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz Jūsu rakstveida piekrišanu, mēs informējam Jūs par mūsu jaunumiem.
  • Līguma noslēgšana un izpilde Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei (piemēram,  līgums par apdrošināšanu).
  • Juridiska pienākuma izpilde Atsevišķos gadījumos personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma (likuma, MK noteikumu u.tml.) prasības.
  • Likumīgās (leģitīmās) intereses Mūsu leģitīmās intereses var būt veikt komercdarbību, piesaistot trešās personas, kā arī informēt sabiedrību par mūsu darbību un popularizēt mūsu pakalpojumus; nodrošināt efektīvus pārvaldības procesus; nodrošināt savu un mūsu klientu īpašuma aizsardzību, kā rezultātā mūsu teritorijā un telpās var tikt veikta videonovērošana, par ko Jūs tiksiet informēts ar informatīvu zīmju palīdzību; vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai u.c.

5. Vai Jūsu personas dati tiek nodoti tālāk?

5.1. Jūsu dati ir drošībā un tie netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām. Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšanai Jūsu personas dati tiek nodoti apdrošināšanas sabiedrībām, tiešsaistes maksājumu nodrošinātājiem u.c. tieši iesaistītiem uzņēmumiem. Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, komerciālo paziņojumu sūtīšanai, Jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu sadarbības partneriem – apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo apstrādi mūsu uzdevumā.

5.2. Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

6. Glabāšanas ilgums

6.1. Jūsu personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka mūsu pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.

7. Drošība

7.1. Mēs aizsargājam Jūsu datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi atjaunoti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. 

8. Kādas ir Jūsu tiesības?

8.1. Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

8.1.1. tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
8.1.2. tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
8.1.3. tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
8.1.4. tiesībām ierobežot apstrādi;
8.1.5. tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt
citam pārzinim);
8.1.6. tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;
8.1.7. Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, Jūs jebkurā laikā varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu info@wfs.lv;
8.1.8. tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, tāpēc mēs vienmēr cenšamies atrisināt radušos situāciju savstarpēju pārrunu ceļā).

8.2. Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

a) rakstveida formā klātienē mūsu birojā Kārļa Ulmaņa gatve 125, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
b) elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

8.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi. 

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: info@wfs.lv.